Onze inzet voor nieuwe aansluitingen

Netbeheerders kondigen steeds vaker aan dat ze zich niet kunnen houden aan de wettelijke aansluittermijn voor duurzame opwek: achttien weken na aanvraag. We hebben dat aangekaart bij de marktwaakhond ACM en die is duidelijk: de netbeheerders moeten hun transportcapaciteitsproblemen oplossen, bijvoorbeeld met congestiemanagement. Ook de geluiden die we hiervoor horen vanuit het ministerie van EZK zijn daarover duidelijk: netbeheerders mogen niet weigeren om initiatieven waar dan ook aan te sluiten. Daarnaast kijkt de minister naar nieuwe mogelijkheden (in de nieuwe Energiewet) om meer bij elkaar gelegen initiatieven te combineren op één kabel. Problemen? Laat het weten! Onze lobbyist Leon Straathof…

Verder lezen

Nog geen beslissing over aanpassen Postcoderoosregeling

Tegelijk met de aanpassing van de salderingsregeling bekijkt het kabinet of en hoe de Postcoderoosregeling aangepast kan worden. ODE Decentraal voert gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te bekijken of de huidige Postcoderoosregeling verbeterd kan worden, of echt moet worden vervangen. De minister wilde de regeling net als die voor salderen al in 2021 vervangen hebben, maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. ODE Decentraal blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder…

Verder lezen

Dubbel lobbysucces rond nieuwe regels voor opwek

Vanaf 27 april gelden nieuwe technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen. Op twee punten heeft de Autoriteit Consument en Markt ACM onze lobby geheel of gedeeltelijk gelijk gegeven: certificering en blindvermogen. Per 27 april zijn de zogenaamde Requirements for Grid Connection of Generators, RfG, van kracht, en de Nederlandse implementatie hiervan, de Nederlandse Netcode elektriciteit. Volgens de RfG moeten productie-eenheden met een vermogen tussen 800 W en 1 MW vanaf 27 april 2019 gecertificeerd zijn om stroom aan het elektriciteitsnet te leveren. Maar in Nederland is hiervoor nog geen certificeringssysteem. Leon Straathof (PAWEX) is via onze brancheverenigingen NWEA (Nederlandse…

Verder lezen

Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. Nu mogen zonnepaneleneigenaren aangekochte stroom voor 100% verrekenen met aangekochte stroom. De vergoeding van teruggeleverde zonnestroom wordt vanaf 2023 opgesplitst: enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit (betaald door het energiebedrijf), anderzijds een vergoeding voor de energiebelasting (betaald door de overheid). De overheid zal tussen 2023 en 2030 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Over de gehele periode tot en met…

Verder lezen

Suggesties voor klimaatbeleid provincies

De NVDE stuurde vorige week input voor de Collegeakkoorden naar de provinciale formateurs. Provincies hebben een belangrijke rol in de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem, ook door de vele ruimtelijke aspecten. De NVDE bood suggesties aan over het vertalen van landelijke doelen naar provinciale doelen, over ruimte maken voor duurzame energie en over duurzaam vervoer. Regionale afstemming over warmtebronnen is nuttig. Ook beveelt de NVDE aan om een werkambassadeur aan te stellen, die opleidingen en bedrijven aan elkaar koppelt. De brief aan de formateurs vind je hier: Brief Formateur – Provinciale Staten 2019. Over de NVDE REScoopNL is…

Verder lezen

De specifieke rol van energiecommunities

Hoe kunnen wijkinitiatieven en energiecoöperaties goed in lokaal bestuur en democratie ingebed worden? Op de CANconferentie in Arnhem over het versterken van duurzame wijkinitiatieven sprak Kirsten Notten (Energie Samen / 31Buurtwarmte), een column uit over ‘de nieuwe commons’. Daarmee doelt zij op de specifieke rol van energiecommunities: een aparte vorm van organisatie, een eigen manier om bezit en gebruik te regelen. “We zijn geen marktpartij die winst wil maken, we zijn niet alleen een vrijwilligersorganisatie van bewoners, we zijn ook geen overheid. Wij zijn professioneel menselijk, wij organiseren samen bezit en beheer op basis van vertrouwen én afspraken, wij werken aan een…

Verder lezen

Update salderingsregeling en postcoderoosregeling

De salderingsregeling voor zonnepanelen blijft gehandhaafd tot ten minste 1 januari 2021. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 komt de minister met een concreet uitgewerkt voorstel voor omvorming van de salderingsregeling. Hierin zegt hij energiecoöperaties zoveel mogelijk te willen bedienen. Onlangs is de expertgroep van EnergieSamen en HIER opgewekt bij elkaar gekomen om de mogelijkheden voor een nieuwe regeling te bespreken. Als Energie Samen pleiten we voor het behoud van de postcoderoosregeling (met kleine aanpassingen, zie ook rapport van Kwink) en voor…

Verder lezen

Regionale energiestrategieën: hoe en wat?

In Regionale Energiestrategieën (RES’en) moeten regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. In dat Klimaatakkoord hebben we een belangrijke rol voor burgers bevochten. De volgende uitdaging voor ons als energiecoöperaties is om die rol waar te maken. Hieronder de belangrijkste informatie rond RES’en op een rij: Om welke regio’s gaat het?Hoe komt een regionale energiestrategie tot stand?Waar staan we voor bij de RES’en?Hoe organiseren we onze inbreng?Welke ondersteuning is beschikbaar?Wat kan je nu al doen? Om welke regio’s gaat het? Voor de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland is het overzichtelijk: provincies zijn gelijk aan…

Verder lezen

Ontwerp Klimaatakkoord: reden tot tevredenheid

Vandaag is het ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen aan verschillende tafels en subwerkgroepen. Siward Zomer zat namens de duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan de Elektriciteitstafel. We zijn tevreden over het resultaat van de Elektriciteitstafel, dat mede dankzij onze inzet tot stand is gekomen. In het ontwerpakkoord staat opnieuw dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van de productie van duurzame energie op land. Omwonenden kunnen nu als gelijkwaardige partij mee ontwikkelen en zelf eigenaar worden van windmolens en zonneprojecten. Dat betekent: zelf investeren, zelf risico nemen en…

Verder lezen

Tweede ronde onderhandelingen Klimaatakkoord van start

De onderhandelingen aan het klimaatakkoord zijn weer gestart. In de tweede helft van de onderhandelingen worden verdere details van het akkoord uitgewerkt en uitonderhandeld. De onderhandelingen vinden plaats aan de overlegtafels, maar het voorbereidende werk vindt plaats in een groot aantal werkgroepen. ODE Decentraal is via Energie Samen vertegenwoordigd. Energie Samen richt zich specifiek richten op die werkgroepen waar burgerparticipatie en de randvoorwaarden voor hernieuwbare energie op land worden besproken. Verder richten we ons op financiering en innovatie werkgroepen. We merken dat burgerparticipatie en de rol van burgers in de energietransitie voor veel partijen onbekend terrein is. Er is veel uitleg nodig…

Verder lezen