Postcoderoos, wat gaat de toekomst brengen?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord, onder andere: Er komt een soepele overgangsregeling voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en de terugverdientijd blijft rond de 7 jaar. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien? Energie Samen zit in de Expertgroep voor de PCR van het HIER opgewekt kenniscluster.…

Verder lezen

Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel

Het streven naar 50% lokaal eigendom van zon- en windprojecten uit het Klimaatakkoord, waar wij als beweging van energie-communities veel vertrouwen in hebben, wilde minister Wiebes graag goed onderzocht zien. AS I-Search voerde een verkenning uit op verzoek van de minister. Uit ‘Energiecoöperaties in 2030: verkenning van het potentieel’, blijkt dat het inderdaad mogelijk is dat de coöperatieve beweging een substantieel aandeel van maatschappelijk eigenaarschap van nieuwe duurzame energieprojecten voor haar rekening neemt. Energie-communities zijn dus een zeer belangrijke speler in de energietransitie. Mee kunnen doen met duurzame energieprojecten, zeker als burgers daadwerkelijk gaan mee-ontwikkelen, is enorm belangrijk voor het…

Verder lezen

Lokale vertegenwoordiger in bijna elke RES

In bijna elk van de 30 regio’s in Nederland is nu een lokale vertegenwoordiger die de lokale energie communities vertegenwoordigd in de RES. Begin juni organiseerde Energie Samen een kennismakingsbijeenkomst voor deze vertegenwoordigers. Naast kennismaken wisselden zij ervaring uit over de stand van zaken met betrekking tot hun regio. Er is veel verschil in hoe de verschillende regio’s de RES aanpakken. Dat betekent ook dat de rol van de lokale vertegenwoordiger verschilt per RES. Het Klimaatakkoord wordt uitgerold in 30 regio’s. Om ervoor te zorgen dat burgerparticipatie goed geregeld wordt en dat er gewerkt wordt aan 50% lokaal eigendom van…

Verder lezen

Klimaatakkoord met een sterke rol voor burgers

Het Kabinet presenteert vandaag het Klimaatakkoord. Een akkoord waar anderhalf jaar lang aan gewerkt is. Energie Samen, in de persoon van Siward Zomer, vertegenwoordigde de energie-communities aan de sectortafel Elektriciteit. Onze lobbypunten hebben we allemaal binnengehaald. Daarover is Energie Samen erg tevreden. Het streven naar 50% lokaal eigendom van nieuwe zon- en windprojecten op land (inclusief een uitgebreide paragraaf over burgerparticipatie), een ontwikkelfonds voor coöperaties, een goede opvolging voor de Postcoderoosregeling en financiering voor ondersteuning van energie-communities in de regionale energiestrategieën (RES). Het staat er allemaal in. Siward Zomer. “Wij zijn blij dat burgers zo’n sterke rol hebben in het…

Verder lezen

Onze inzet voor nieuwe aansluitingen

Netbeheerders kondigen steeds vaker aan dat ze zich niet kunnen houden aan de wettelijke aansluittermijn voor duurzame opwek: achttien weken na aanvraag. We hebben dat aangekaart bij de marktwaakhond ACM en die is duidelijk: de netbeheerders moeten hun transportcapaciteitsproblemen oplossen, bijvoorbeeld met congestiemanagement. Ook de geluiden die we hiervoor horen vanuit het ministerie van EZK zijn daarover duidelijk: netbeheerders mogen niet weigeren om initiatieven waar dan ook aan te sluiten. Daarnaast kijkt de minister naar nieuwe mogelijkheden (in de nieuwe Energiewet) om meer bij elkaar gelegen initiatieven te combineren op één kabel. Problemen? Laat het weten! Onze lobbyist Leon Straathof…

Verder lezen

Nog geen beslissing over aanpassen Postcoderoosregeling

Tegelijk met de aanpassing van de salderingsregeling bekijkt het kabinet of en hoe de Postcoderoosregeling aangepast kan worden. ODE Decentraal voert gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te bekijken of de huidige Postcoderoosregeling verbeterd kan worden, of echt moet worden vervangen. De minister wilde de regeling net als die voor salderen al in 2021 vervangen hebben, maar in Den Haag is men tot de conclusie gekomen dat een nieuwe regeling vrij ingewikkeld te organiseren is. ODE Decentraal blijft in gesprek met het ministerie om tot een zo goed mogelijke regeling te komen voor zonneprojecten voor mensen zonder…

Verder lezen

Dubbel lobbysucces rond nieuwe regels voor opwek

Vanaf 27 april gelden nieuwe technische voorwaarden waar producenten van elektriciteit aan moeten voldoen. Op twee punten heeft de Autoriteit Consument en Markt ACM onze lobby geheel of gedeeltelijk gelijk gegeven: certificering en blindvermogen. Per 27 april zijn de zogenaamde Requirements for Grid Connection of Generators, RfG, van kracht, en de Nederlandse implementatie hiervan, de Nederlandse Netcode elektriciteit. Volgens de RfG moeten productie-eenheden met een vermogen tussen 800 W en 1 MW vanaf 27 april 2019 gecertificeerd zijn om stroom aan het elektriciteitsnet te leveren. Maar in Nederland is hiervoor nog geen certificeringssysteem. Leon Straathof (PAWEX) is via onze brancheverenigingen NWEA (Nederlandse…

Verder lezen

Salderingsregeling verlengd, afbouw van 2023-2030

Minister Wiebes meldt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in haar huidige vorm verlengd wordt tot 2023. Vanaf dat jaar wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. De eerder aangekondigde terugleversubsidie is van de baan wegens uitvoeringsproblemen. Nu mogen zonnepaneleneigenaren aangekochte stroom voor 100% verrekenen met aangekochte stroom. De vergoeding van teruggeleverde zonnestroom wordt vanaf 2023 opgesplitst: enerzijds een vergoeding voor de elektriciteit (betaald door het energiebedrijf), anderzijds een vergoeding voor de energiebelasting (betaald door de overheid). De overheid zal tussen 2023 en 2030 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. Over de gehele periode tot en met…

Verder lezen

Suggesties voor klimaatbeleid provincies

De NVDE stuurde vorige week input voor de Collegeakkoorden naar de provinciale formateurs. Provincies hebben een belangrijke rol in de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem, ook door de vele ruimtelijke aspecten. De NVDE bood suggesties aan over het vertalen van landelijke doelen naar provinciale doelen, over ruimte maken voor duurzame energie en over duurzaam vervoer. Regionale afstemming over warmtebronnen is nuttig. Ook beveelt de NVDE aan om een werkambassadeur aan te stellen, die opleidingen en bedrijven aan elkaar koppelt. De brief aan de formateurs vind je hier: Brief Formateur – Provinciale Staten 2019. Over de NVDE REScoopNL is…

Verder lezen

De specifieke rol van energiecommunities

Hoe kunnen wijkinitiatieven en energiecoöperaties goed in lokaal bestuur en democratie ingebed worden? Op de CANconferentie in Arnhem over het versterken van duurzame wijkinitiatieven sprak Kirsten Notten (Energie Samen / 31Buurtwarmte), een column uit over ‘de nieuwe commons’. Daarmee doelt zij op de specifieke rol van energiecommunities: een aparte vorm van organisatie, een eigen manier om bezit en gebruik te regelen. “We zijn geen marktpartij die winst wil maken, we zijn niet alleen een vrijwilligersorganisatie van bewoners, we zijn ook geen overheid. Wij zijn professioneel menselijk, wij organiseren samen bezit en beheer op basis van vertrouwen én afspraken, wij werken aan een…

Verder lezen