Ontwerp Klimaatakkoord: reden tot tevredenheid

Vandaag is het ontwerp van het Klimaatakkoord aangeboden aan het kabinet. Dit akkoord is het resultaat van onderhandelingen aan verschillende tafels en subwerkgroepen. Siward Zomer zat namens de duurzame burgerenergiecoöperaties en -initiatieven aan de Elektriciteitstafel. We zijn tevreden over het resultaat van de Elektriciteitstafel, dat mede dankzij onze inzet tot stand is gekomen.

In het ontwerpakkoord staat opnieuw dat alle partijen streven naar 50% eigendom van de lokale omgeving van de productie van duurzame energie op land. Omwonenden kunnen nu als gelijkwaardige partij mee ontwikkelen en zelf eigenaar worden van windmolens en zonneprojecten. Dat betekent: zelf investeren, zelf risico nemen en ook zelf besluiten waar molens of panelen komen én waar de winst heen gaat.

Regionale Energie Strategieën
Hoe de energietransitie vorm krijgt, wordt geregeld in de Regionale Energie Strategieën (RES). Energie Samen is blij dat het ontwerpakkoord de noodzaak onderschrijft van een goede vertegenwoordiging van bewoners hierin (via lokale energiecoöperaties en/of de provinciale natuur- en milieufederaties) en dat daar de nodige middelen voor beschikbaar komen.

Postcoderoosregeling
De onzekerheid over het afschaffen van de postcoderoosregeling (de regeling verlaagd tarief) is voorbij; binnen het ontwerpakkoord is afgesproken dat investeringszekerheid voor coöperatieve zonneprojecten ook onder een andere regeling gewaarborgd wordt.

Ontwikkelfonds
Energie Samen is heel enthousiast dat in het ontwerpakkoord een Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties is opgenomen. De voorfinancieringskosten van duurzame energieprojecten worden daarmee gedekt, het fonds is revolverend en wordt later aangevuld vanuit opbrengsten van gerealiseerde projecten.

Doorrekening
De natuur- en milieubeweging is uit de onderhandelingen gestapt, met name uit onvrede over de uitkomsten van de industrietafel. Energie Samen begrijpt dat. Doorrekening van het gehele akkoord door het PBL zal moeten uitwijzen of Nederland de beoogde resultaten gaat halen. Maar door de uitgebreide participatieparagraaf, waarvoor we keihard hebben geknokt, kunnen energiecoöperaties stevig aan de slag met duurzame energieprojecten. En dat is voor ons nu het belangrijkste.

Zomer: “Als duurzame energiecoöperaties gaan we hoe dan ook door met mooie, schone energieprojecten en we roepen iedereen op om zich bij ons aan te sluiten en zelf mee te werken aan meer hernieuwbare energie in Nederland.”

Gebouwde omgeving
We zaten niet direct aan tafel bij de Gebouwde omgeving. Wel waren we daar vertegenwoordigd via de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Een van de belangrijkste punten uit het voorstel van de Tafel gebouwde omgeving is de wijkgerichte aanpak. Samen met bewoners en gebouweigenaren zal in een zorgvuldig proces een afweging moeten worden gemaakt wat per wijk de beste oplossing is, als huizen niet langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd.

Energie Samen is in de uitvoering van deze wijkgerichte aanpak aangehaakt bij de participatiecoalitie, met de Natuur en Milieufederaties, Energieloketten, HIER, Buurkracht en LSA Bewoners. Deze coalitie heeft een plan voor een bewonersondersteuningsstructuur gemaakt, waarmee we gemeenten kunnen ondersteunen bij het participatieproces. In het vervolgproces wordt pas duidelijk hoe deze coalitie stevig aan de slag kan.

Lees meer

Leeswijzer ontwerp Klimaatakkoord m.b.t. onze speerpunten:

  • Hoofdstuk Elektriciteit: C5, pagina 147
  • Opgave en ambitie 2030 (totaal): C5.2, pagina 149
  • Opgave en ambitie hernieuwbaar op land: C5.5, pagina 154
  • Streven naar 50% eigendom omgevingsparticipatie: C5.5 c2, pagina156
  • Ontwikkelfonds voor coöperaties: C5.5 4e, pagina 157
  • Opvolging salderingsregeling: C5.8, pagina 169
  • Regionale Energie Strategie: D7, pagina 214
  • Hoofdstuk Gebouwde omgeving: C1, pagina19.

Hoe verder?
Het ontwerp van het Klimaatakkoord dat nu voorligt wordt de komende maanden doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Pas daarna kan het kabinet een definitieve beslissing nemen over de te nemen maatregelen. Misschien komt er zelfs nog een derde onderhandelingsronde.

Reacties zijn gesloten.