Q&A

Vragen en antwoorden over REScoopNL

Vallei Energie Keltenwoud

Waarom is duurzame energie belangrijk voor Nederland?
Daar zijn diverse redenen voor. De eerste is dat fossiele energiebronnen (olie, kolen aardgas) steeds schaarser (duurder) worden en uiteindelijk op zijn. Daarnaast brengt het gebruik van fossiele energiebronnen extra CO2 in de dampkring, wat de opwarming van de aarde sterk versnelt. Dat is een immens wereldwijd probleem. Nederland heeft toegezegd een bijdrage te leveren aan de oplossing van dat probleem (het zogeheten Verdrag van Parijs). Dat kan alleen via de inzet van duurzame energie. Zo veel mogelijk en zo snel mogelijk.

Wat is het aandeel van duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening?
Nu ongeveer 6 procent. Dat is veel te laag om de klimaatdoelen die internationaal zijn afgesproken te behalen. Nederland zal alle zeilen moeten bijzetten om die doelen te halen.

Waarom kosten windenergieprojecten zoveel tijd?
In het verleden konden windmolens vrij gemakkelijk worden geplaatst. De molens zelf waren kleiner en overheden hadden nog niet veel ervaring. Vaak werd er onvoldoende en te laat gecommuniceerd met omwonenden. Dat heeft geleid tot negatieve publiciteit. Tegenwoordig worden windturbineprojecten veel zorgvuldiger voorbereid en dit neemt vaak veel tijd. Overigens blijkt uit onderzoek dat projecten veel beter worden geaccepteerd als de communicatie met de omgeving tijdig wordt gestart en als omwonenden zelf kunnen participeren in de projecten.

Is windenergie wel geschikt voor landlocaties?
Voor het halen van de duurzaamheidsdoelen van de overheid kan wind op land niet gemist worden. Er is dus geen keuze tussen wind op land óf wind op zee; beide zijn nodig, evenals energie uit zon en waterkracht.

Wind op zee is toch veel goedkoper?
In de media worden de kosten van wind op zee soms vergeleken met die van wind op land en dan lijkt wind op zee goedkoper en gemakkelijker te realiseren. Bij wind op zee blijft een groot deel van de kosten onzichtbaar omdat deze door de rijksoverheid worden gedragen (bijvoorbeeld voor de kosten van milieueffectrapportages, de aansluiting op het elektriciteitsnet, leges en de kosten van ruimtebeslag). Wanneer die kosten worden meegenomen, is wind op land veel efficiënter.

Is REScoopNL er alleen voor windenergieprojecten?
Nee, REScoopNL begeleidt ook initiatieven op het gebied van zonne-energie en waterkracht. REScoopNL komt voort uit de wereld van de windenergiecoöperaties. Maar voor een echt duurzame energievoorziening zijn alle duurzame technieken van belang. Collectieve projecten op het gebied van zonne-energie zijn vaak eenvoudiger te realiseren dan windenergieprojecten. Windenergie is aantrekkelijk omdat de schaal groter is; één windmolen levert al genoeg elektriciteit voor duizenden huishoudens.

Hoe zit het met geld? Verdient REScoopNL aan de begeleiding?
REScoopNL is opgericht als een coöperatie van coöperaties. De inkomsten bestaan dus uit de contributies van de leden. Het meeste werk wordt door vrijwilligers gedaan. Door een bijdrage van de Stichting DOEN is REScoopNL in staat de projectleiders een bescheiden vergoeding te betalen. REScoopNL beschikt zelf niet over kapitaal. Wanneer REScoopNL een coöperatie helpt met het financieren van de startkosten, kan dit alleen omdat andere leden hiervoor garant staat.

Wat is jullie connectie met andere Duurzame Energie-organisaties?
REScoopNL is lid van Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. In Energie Samen werkt REScoopNL samen met ODE Decentraal (lobby en belangenbehartiging), Ecode (ICT), Hoom (Energiebesparing) en Pawex (particuliere windturbine-exploitanten), organisaties die allemaal ontstaan zijn vanuit lokale en coöperatieve duurzame energie-initiatieven.

De lobby door ODE Decentraal gaat over onderwerpen die voor REScoopNL-leden belangrijk zijn. Kijk op de ODE-site voor het laatste nieuws over:

REScoopNL is aangesloten bij de organisatie van ondernemers in duurzame energie (NVDE). In dat verband werken we samen met koepelorganisaties als Holland Solar, NWEA en Pawex.
REScoopNL is ook lid van de Nationale Coöperatieraad (visievorming en inspiratie voor en door coöperaties).

Werkt REScoopNL alleen in Nederland?
REScoopNL is een coöperatie van en voor energiecoöperaties in Nederland. Er zijn goede banden met collega-coöperaties in andere landen en met de Europese organisatie REScoopEU.

Waar kan ik meer informatie vinden?

  • Benieuwd naar de statuten van REScoopNL? Hier staan ze.
  • Lees ook het charter dat de leden van REScoopNL onderschrijven.

DeltaWind Windpark Piet de Wit

Reacties zijn gesloten.